Tashreeh Surah Al Ahzab

.

Ayat 1-3

Ayat 1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction

Download

Ayat 4-5 

4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teen Rasomat aur Rasool-e-Pak صلی اللہ علیہ وسلم key Ahkamat, Quran Ki Dosti aur Inamat (2 Dil, Zahar, Mutabana Betay aur Beti Key Akham)

Download

Ayat 4-5

Munh Bolay betay beti key Ahkam aur un key nam meras, Pardah aur Nikah

Download

Ayat 6 

6

Shane-e-Rasoole-e-Pak صلی اللہ علیہ وسلم aur unkey Ahsanat Insanoon per, Sahaba ki Qurbaniyan, Betay, Aqaba

Download

Ayat 7-8

7-8

Rab Ka Ahsan, Talawat Key Ma’ni, Nafs Ki Iksam, Allah Ka Nabiyon Saye Wa’da Lena

Download

Ayat 9-11

9-11

Ghazwa-e-Khandaq Ke Halat Aur Waqiyat

Download

Ayat 12-13

Khandaq Ki Jagah, Halat aur Tadabbar, Saad (Ra) Key Karnamay

Download

Ayat 14-17

Halat-e-Jang, Halat-e-Kuffar, RasollAllah صلی اللہ علیہ وسلم Ki Khas Du’a

Download

Ayat 18-20

Bukhal Aur Hirs, Dil Ki Bimariyan, Waham Aur Buzdili, RasoolAllah صلی اللہ علیہ وسلم Ki Aik Mukamal Du’a

Download

Ayat 21

Deen Ka Khulasa Aur Ahkamat

Download

Ayat 22 – 25

Insanoon Kay 3 Groh, Sahabah (ra) Shan aur Eman ka M’yar

Download

Ayat 26 – 27

Gazwah-e-Ahzab aur Banu Qurayza Kay Halat, Abu Bakar (ra) Ki Command Aur Uskey Asrat, Fatoohat Ki Peshangoyian

Download

Ayat 28 – 30

Maqtul Mominin Key Liye Ahkam aur Shan-e-Rasool صلی اللہ علیہ وسلم , Mal-e-Ghanimat Aur Fay Key Ahkam, Azwaj-e-Motaharat Ki Shan Aur In’amat.

Download

Ayat 31 – 34

Ayat Mai Azwaj-e-Motharat Ko Iktiyar Diya Giya, Ehkam Ka Biyan, Idat Ki Mudat Aur Ahkam

Download

Ayat 35

Umhat-ul-Mominin Key Hawalay Saye Akham, Sahabah (ra) Key Ahkam aur Ta’luqat

Download

Ayat 36

Rasool صلی اللہ علیہ وسلم Ki Seerat Aik Model Nam’na aur Ummat Per Haqooq صلی اللہ علیہ وسلم , Ayat Ki Shan-e-Nazool

Download

Ayat 37

Mun’h Bolay Betay Ki Biwi Say Rasool صلی اللہ علیہ وسلم Ka Nikkah, Rasook صلی اللہ علیہ وسلم Ka Nikkah Hukm-e-Rabbi Saye, Zaid (ra) Ka Zikr Quran-e-Pak Main

Download

Ayat 38-40

Aik Buri Rasm Ka Rasool صلی اللہ علیہ وسلم Key Nikah Ki Wajah Saye Khatama, Rasool صلی اللہ علیہ وسلم Ka Zainab (ra) Saye Nikkah, Rasool صلی اللہ علیہ وسلم Ka Maqam

Download

Ayat 40

Allah swt Ki Kitabain, Rasool صلی اللہ علیہ وسلم Aur Dosre Rasool, Khatam-e-Nabuwat Ki Teen Sifat

Download

Ayat 41 – 44

Part 1

Eman Waloon Ko Hukm Aur Sawab, Zikr-e-Kaseeran, Allah swt Ka Zikr Kerna Aur Sakoon

Download

Part 2

Zikar Ki Iksam Aur Ziyada Kernay Ka Hukam, Har Makhlooq Ki Tasbee Aur Zikar, Zikar Ki Barakat Aur Sawab

Download

Ayat 45 – 46

Zikr Key Kalmat Aur Tadad, Zikar Key Faiday, Zikar Ki Niyat aur Rasool صلی اللہ علیہ وسلم Ki 5 Sifat

Download

HAJJ DUAs

RECENT POSTS

ARCHIVES

CATEGORIES

META

Menu Title